Oprava kanalizace a vodovodu na ulici Kameníčkově v Brně

Soukromá podnikatelka, paní Vladimíra Melounová provedla v roce 1998 pro naši firmu v rámci stavby „ Oprava kanalizace a vodovodu na ulici Kameníčkově v Brně“ sadové úpravy a protierozní opatření. Jednalo se úpravy ve Wilsonově lese v místě trasy kanalizace, které byly prováděny v málo přístupném terénu. Mimo tyto práce byly provedeny rovněž práce pro přípravu stavby – kácení stromů v trase nové kanalizace. Veškeré práce byly provedeny v rozsahu navržených úprav projektové dokumentace a s maximálním ohledem na okolní vegetaci a celkovou koncepci lesa. Práce byly provedeny a předány bez vad a nedodělků a v požadovaném termínu ve vysoké kvalitě. V roce 1998 v rámci stavby „ Oprava ulice Kameníčkovi v Brně“ provedla soukromá podnikatelka, paní Melounová sadové úpravy. Obsahem těchto prací byla nová výsadba a založení trávníků na „zelených“ plochách a jejich následná údržba po dobu 1 roku. I tyto práce byly provedeny v rozsahu projektové dokumentace ve výborné kvalitě a byly předány bez vad a nedodělků. Následná údržba byla kvalitní a bez připomínek správce zeleně.

V roce 2002 provedla paní Melounová pro naši firmu v rámci stavby „ Bytové domy Okružní, Brno-Lesná“, objekt HTU I. Etapa kácení vzrostlých stromů ve svažitém, těžko přístupném terénu, v počtu 210 ks a mýcení křovin v prostoru trvalého záboru staveniště, na ploše cca 2000 m. Práce byly provedeny v krátkém termínu, včetně odvozu a likvidace vytěžené dřevní hmoty k plné spokojenosti zadavatele.

Soukromá podnikatelka, paní Vladimíra Melounová má odpovědný přístup ke svěřené práci a byla pro nás dobrým a spolehlivým smluvním partnerem.